Elsie Ivancich Dunin

Plesna etnologinja rođena je 19. VII. 1935. u Chicagu. Jedna od utemeljiteljica plesne etnologije kao znanstvene discipline u SAD. Kći je hrvatskih iseljenika. Završila Fremont High School u Los Angelesu 1953. Magistarsku tezu Silent Dances of Dinaric Mountain Area: Analysis of Purpose, Form, and Style of Selected Dances, prvu iz područja plesne etnologije, obranila je na 1962. utemeljenom Odjelu za ples Koledža lijepih umjetnosti Kalifornijskog sveučilišta u Los Angelesu (UCLA). Uz Allegru Fuller Snyder, od 1968. bila prvom profesoricom plesne etnologije na UCLA. Umirovljena 1994. kao »professor emerita«. Vanjskom je suradnicom Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Istražuje ples u makrokulturalnom kontekstu: promatrajući plesna zbivanja i ples te sudjelujući u njima tumači ponašanje, otkrivajući ih kao bitnu poveznicu privatnoga i javnog života pojedinca, obitelji i zajednice. Prateći promjene u načinu plesanja izazvane promjenom okružja, komparativno istražuje ples u različitim kulturama. U tom smislu promatra i uspoređuje tri generacije Hrvata u domovini i hrvatskih iseljenika u Kaliforniji i Čileu. Posebice proučava plesove s mačevima – bojne (moreška) i lančane (kumpanija-moštra) – na Korčuli i u objema Amerikama, dubrovačke proslave sv. Vlaha na trima kontinentima, spontane i organizirane plesne izvedbe u Makedoniji te romske plesove u Makedoniji, SAD i Čileu. Osuvremenila struku primjenom elektroničkih računala sastavivši program LCs LN za pisanje labanotacije (kinetograma) na računalima Apple Macintosh te, u okviru Međunarodnog vijeća za tradicijsku glazbu (International Council for Traditional Music – ICTM, Study Group on Ethnochoreology), oblikovala bazu podataka o istraživanju plesa u svijetu. Sastavila (uz Candi Harrington de Alaiza) pravila za bibliografsko bilježenje objavljenih ili javno prikazanih istraživanja plesa te izdala više bibliografija. Postavila i katalozima popratila izložbe Dance Occasions and Festive Dress in Yugoslavia u Los Angelesu 1984. i Gypsy St. George’s Day. Skopje, Macedonia, 1967-1997. u Skoplju 1998. Surađivala u publikacijama Makedonski folklor (Skoplje 1971, 1973, 1975, 1999), Matica. Iseljenički kalendar (1976), Dance Research Journal (Toronto 1981-82, Honolulu 1990), Folk Dance Scene (Los Angeles 1984, 1998), Glasnik. Sociedad Yugoslava de Antofagasta (1986), Dance Research Annual (New York 1987), Narodna umjetnost (1988), Migrations in Balkan History (Beograd 1989), Studia musicologica Academiae scientiarum Hungaricae (Budimpešta 1991), Yearbook for Traditional Music (New York 1991), Dance Ritual and Music (Varšava 1995), International Encyclopedia of Dance (New York 1998), u izdanjima sa simpozija i konferencija ICTM te sjevernoameričkog ogranka društva »Gypsy Lore«. Kao plesačica nastupala u Zagrebu 1951 (tap dance), u filmu G. Cukora Zvijezda je rođena 1954. te u makedonskom profesionalnom folklornom ansamblu »Tanec« u Skoplju 1957.

DJELA: Makedonski narodni plesovi (suautori M. Dimoski i S. Višinski). Zagreb 1973. – South Slavic Dances in California. A Compendium for the Years 1924-1977. Palo Alto 1979. – Yugoslav Dance. An Introduction and List of Sources Avaliable in United States Libraries (suautorica N. Lee Chalfa Ruyter). Palo Alto 1981. – Starobosansko Kolo in Yugoslavia and in California. San Carlos 1988. – Guide to LCs LN. Los Angeles 1988. – DdA Reference Format for Dance (suautorica C. Harrington de Alaiza). Los Angeles 1989. – Dance Research Published or Publicly Presented by Members of the Study Group on Ethnochoreology: 1-2. Los Angeles 1989-1991; 3. Zagreb 1995; 4 (suautor T. Zebec). Zagreb 1999. – Dance Abstracts and Index: 1989, English–language Publications in the United States. Los Angeles 1991; 1990, English–language Publications in the United States and Canada. Los Angeles 1994. – Dance Sources. UCLA Libraries and Archives. Los Angeles 1991. – Dances in Macedonia. Performance Genre – Tanec (suautor S. Višinski). Skopje 1995.

Rad

Na vrh